Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

anubis
2036 bc70
Reposted fromfor-witches for-witches
anubis
2042 b755
Reposted fromfor-witches for-witches
anubis
— Airplane! (1980)
Reposted frompeper peper viaviolator violator

June 23 2015

anubis
Reposted fromKilgoreTrout KilgoreTrout viala-lu la-lu

June 19 2015

anubis
1893 bce6
Reposted fromjemrobaki jemrobaki viasiostrzyca siostrzyca

May 31 2015

anubis
2599 e176
Reposted fromdusielecc dusielecc viablack-angel black-angel
anubis
1980 9e4f
Reposted fromfelicka felicka viasilence89 silence89
anubis
1932 042c
Reposted fromfelicka felicka viasilence89 silence89
anubis
3554 89cb
Reposted fromniewychowana niewychowana viaskylark skylark
anubis
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaskylark skylark

May 30 2015

5361 7d56
Reposted fromnosmile nosmile viatake-care take-care
anubis
anubis
8703 229d
Reposted fromnenya nenya
5533 fe1b
Reposted fromLittleJack LittleJack viamusiic musiic
anubis
4547 1663
Reposted fromreylin reylin via9minutowa 9minutowa

May 27 2015

anubis
4216 6ce8
Reposted frompesy pesy viakruemelmonster kruemelmonster
anubis

Będę cię doprowadzał do wściekłej kurwicy, będziesz przeze mnie ryczeć, będziemy spędzać godziny na długim wyjaśnianiu co kto miał na myśli, będziemy przyrzekać sobie poprawę i nic z tego więcej nie wyjdzie.

Reposted fromcarre carre viaanakarenina anakarenina
anubis
A co byś zrobił, gdybyś mógł cofnąć czas? Zrobiłbyś to dobrze, czy spieprzył jeszcze raz?
— ?
Reposted fromSalute Salute viamicomomicuando micomomicuando
6085 6d7b

Kit Snow (✿ ♥‿♥)

Reposted fromsbguys sbguys vialaluna laluna
1487 a139
Reposted fromstfn stfn viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl